´úÔĐ | ´úÔĐ | ±±ľ©´úÔĐ | ÉîŰÚ´úÔĐ | Îäşş´úÔĐ | Îäşş´úÔĐ | ÉĎşŁ´úÔĐ | Îäşş´úÔĐ | ľčÂŃ

Aktuality

DISTRIBUTOR ROKU 2015

Kontakt ČR

Telefony: +420 543254260
+420 543254951
Mobil: +420 603502022
Fax: +420 543254575
Kontakt CZ Mapa CZ Bren.cz

GPS:

49°10´51,454"N; 16°37´10,283"E

Kontakt SK

Telefon: +421 (0)484161173
Mobil: +421 (0)911285084
Kontakt SK Mapa Bren.cz

GPS:

48°71´33,407"N; 19°13´86,184"E

´úÔĐ | ´úÔĐ | ±±ľ©´úÔĐ | ÉîŰÚ´úÔĐ | Îäşş´úÔĐ | Îäşş´úÔĐ | ÉĎşŁ´úÔĐ | Îäşş´úÔĐ | ľčÂŃ
Nápravy nehnací a díly Nápravy hnací a díly Pérování a díly Brzdy - OEM Brzdy - alternativy Díly vzduchových rozvodů Ložiska Příslušenství užitkových vozidel

OBCHODNÍ PODMÍNKY BREN s.r.o.

1. Obecně

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále "VOP", upravují vztah mezi firmou BREN s.r.o., Komárovská 17, 617 00 Brno, IČO: 15529533, DIČ: CZ15529533 zapsanou dne 20.02.1991 v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 707, dále "prodávajícím" nebo "provozovatelem" a zákazníkem, dále "kupujícím" nebo "zákazníkem".

1.2 Všeobecné obchodní podmínky BREN s.r.o. jsou zveřejněny na internetové stránce firmy www.bren.cz a www.katalog.bren.cz, jsou k dispozici v prodejním oddělení prodávajícího a jsou taktéž viditelně vystaveny ve výdeji zboží prodávajícího.

1.3 Není-li ustanoveno ve zvláštní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím jinak, řídí se veškeré obchodní vztahy těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, případně ustanoveními zák. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku.

2. Ochrana osobních údajů

2.1 Provozovatel si je vědom významu ochrany osobních údajů a soukromí svých zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

2.2 Zadáním osobních údajů při registraci nebo vyplňování objednávky na www.katalog.bren.cz, dáváte souhlas se zpracováním těchto údajů v míře nezbytné pro účely obchodu. Provozovatel neposkytuje tyto osobní údaje třetím osobám. Vyjímku tvoří pouze veřejný dopravce, kterému je na objednávce přepravy předáváno nezbytně nutné množství údajů sloužící pro bezproblémové dodání zboží.

2.3 Provozovatel či jeho důvěryhodný partner může informace použít v souhrnné formě ke statistickým analýzám provozu na webových stránkách Provozovatele. Při tomto zpracování nelze z dat získat žádné osobně určitelné informace.

2.4 Provozovatel uchovává osobní údaje zákazníků bezpečně a chrání je před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat.

2.5 Osobní údaje můžete kdykoli kontrolovat a upravovat ve Vašem zákaznickém účtu na našem e-shopu (pokud jste se dříve registroval). Klienti, jež nejsou registrováni na našem e-shopu mohou své osobní údaje kontrolovat a upravovat na základě písemné zprávy adresované e-mailem na katalog@bren.cz.

2.6 Pokud si nepřejete abychom Vás jakýmkoli způsobem nadále kontaktovali, nebo uchovávali Vaše data, rádi Vás z databáze odstraníme. V takovémto případě nám příslušnou žádost zasílejte na e-mail katalog@bren.cz.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupní smlouva je uzavírána podle zák. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku.
K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že je odborně způsobilý k montáži dodaných součástí na vozidlo nebo k jejich dalšímu prodeji a že souhlasí se záručními podmínkami uvedenými dále.

3.2 Objednávky zboží jsou platné ty, které jsou podány písemně, faxem, elektronickou poštou nebo telefonickou dohodou s již registrovanými zákazníky nebo ústní dohodou sjednanou na místě, v prodejním skladu prodávajícího.

3.3 Prostřednictvím www.katalog.bren.cz lze vytvořit pouze elektronickou poptávkuje na jejímž základě bude vytvořena nabídka, která bude doručena na registrovaný e-mail zákazníka.

3.4 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

4. Kupní ceny

4.1 Místem plnění je sklad prodávajícího. Kupní ceny jsou uvedeny v materiálech prodávajícího - ceníky, nabídky a jsou uvedeny bez DPH, dopravy a pojištění. Cenové nabídky poskytnuté na žádost kupujícího jsou platné nejvýše deset pracovních dní. Prodávající si vyhrazuje právo ke změně cen průběžně vlivem změny v celních sazbách, kurzem měn, dovozních a vývozních poplatcích atd.

4.2 Ceny zobrazované na www.katalog.bren.cz jsou uvedeny v EUR bez DPH a při fakturaci jsou přepočítávány na Kč aktuálním kurzem ČNB. Tyto ceny jsou platné pro zboží skladem a platí k okamžiku objednání zboží. Ceny zboží, které není skladem jsou pouze orientační a budou upřesněny v potvrzení objednávky zboží.

5. Dodací podmínky

5.1 Dodací lhůty zboží jsou podmíněny včasnými dodávkami zboží dodavatelů prodávajícího. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží od dodavatelů prodávajícího. Kupující je oprávněn odstoupit od části smlouvy o dodávce zboží, která nebyla ze strany prodávajícího včas splněna, pokud byl termín dodávky odsouhlasen písemně oběma stranami.

5.2 Kupující přebírá zboží na základě podpisu

Podpisem některého z uvedených dokladů kupující stvrzuje naplnění kupní smlouvy dle množství a sortimentu a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nemá známky zjevných vad a poškození.
Potvrzením převzetí zboží kupujícím nejsou dotčeny jiné oprávněné nároky kupujícího vůči prodávajícímu, které mohou vzniknout z důvodu vad dodaného zboží. Tyto oprávněné nároky jsou dále řešeny reklamačním řádem prodávajícího.

5.3 Vzhledem k charakteru zboží a obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím není prodávající povinen při jednotlivých nákupech zboží předvádět kupujícímu jeho funkčnost.

5.4 Prodávající hradí přepravní náklady v případě objednávky nad 3000 CZK a do 50 kg hmotnosti zásilky.

5.5 Zboží o hmotnosti do 50 kg je dopravováno přepravní službou společnosti PPL na základě jejich obchodních podmínek. Pokud kupující vyžaduje zaslání zboží jinou přepravní společností, je nutno s prodávajícím dohodnout.

6. Přechod nebezpečí škody na zboží a nabytí vlastnického práva kupujícím

6.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožnil nakládat se zbožím.
Jestliže kupní smlouva zahrnuje povinnost prodávajícího odeslat zboží do místa určení, přechází nebezpečí škody na zboží na prodávajícího předáním zboží dopravci.
Skutečnost, že prodávající nakládá s doklady vztahujícími se k přepravovanému zboží, nemá vliv na přechod nebezpečí škody na zboží.

6.2 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Do úplného zaplacení kupní ceny není kupující oprávněn zboží zastavit, pronajmout, zapůjčit ani jinak právně či fakticky zatížit.

7. Platební podmínky

7.1 Kupní cena je splatná ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury má prodávají právo fakturovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 100,- Kč.

7.2 Kupujícím chybně vybrané zboží lze bezplatně vrátit zpět prodávájícímu. Zboží musí být vráceno nepoškozené a v původním obalu do 3 pracovních dnů od jeho převzetí. Ve všech ostatních případech bude účtován storno poplatek ve výši 20% z jeho fakturované ceny. Náklady na dopravu takto vráceného zboží hradí kupující.

8. Odpovědnost za vady zboží, záruka

8.1 Obecně se na právní vztahy, uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé, vztahuje právní úprava odpovědnosti za vady, dále "záruka", obsažená v zákoně č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

8.2 Prodávající odpovídá za úplnost a bezvadnost dodaného zboží a jeho příslušenství v době dodání.
Prodávající zaručuje kupujícímu, že si zboží uchová obvyklé vlastnosti, funkčnost a způsobilost pro použití k obvyklému účelu nejméně po dobu 12 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 14 měsíců od data prodeje.
Záruka na vyměněné nebo opravené zboží trvá pouze po zbytek původní záruky.

8.3 Záruka se vztahuje na vady materiálu a/nebo zpracování pokud budou splněny podmínky uvedené dále.
Výhradním způsobem náhrady podle této záruky je oprava nebo výměna vadného zboží za nové způsobem, který zvolí prodávající. V případě, že není možná ani oprava ani výměna vadného zboží z důvodu nadměrně dlouhé dodací lhůty anebo došlo vinou rolex repliky hodinek prodávajícího k dodání zboží nesprávného pro požadovanou aplikaci, je možná náhrada dobropisem příslušné kupní ceny.
Prodávající si vyhrazuje právo požadovat, aby vadné zboží zůstalo k dispozici anebo bylo vráceno prodávajícímu za účelem přezkoumání nebo vyhodnocení.

8.4 Poskytnutí záruky je podmíněno dodržením stanovených intervalů prohlídek, intervalů údržby a dodržením servisních postupů uvedených v příslušné servisní literatuře.
Záruka neplatí pro obvyklé opotřebení a vznik trhlin a také pro zboží, které se poruší, selže nebo je porušeno v důsledku:

9. Reklamace

9.1 Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, na kterou se vztahuje záruka, má kupující právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží formou reklamace.
Reklamaci je nutno uplatnit u prodávajícího ihned po výskytu vady na niž se vztahuje záruka.
Pro uplatnění reklamace je nutné předložit následující:

9.2 Vady zboží spočívající v nekompletnosti dodávky, záměně sortimentu, neodpovídající jakosti a provedení a nepřiměřeném obalu lze řádně uplatnit u prodávajícího ve lhůtě 3 dnů od data prodeje, jinak je dodávka považována za kompletní a bez závad.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Veškerá další ujednání, změny a dodatky těchto VOP jsou platné pouze v případě, že byly uzavřeny v písemné formě. Obě smluvní strany se zavazují zdržet jakéhokoliv jednání, které by bylo v rozporu s obchodními zájmy jedné nebo druhé strany a informace získané v rámci vzájemné obchodní spolupráce považovat za důvěrné, nepřístupné třetím osobám.

10.2 Uzavřením smlouvy se kupující a prodávající vzájemně dohodli, že všechny sporné záležitosti budou řešeny osobním jednáním s písemným zápisem nebo písemně doporučeným dopisem, a to vždy do třech dnů od vzniku sporné záležitosti. Za den podání se bere razítko pošty - termín je smluvní, tak aby byla záležitost vyřízena co nejdříve. Pokud kupující do této doby písemně nevyrozumí prodávajícího je považována sporná záležitost za vyřízenou ke spokojenosti obou stran.

10.3 V případě sporu vzniklého v souvislosti s těmito VOP budou jej strany řešit společným jednáním. Nepovede-li jednání k urovnání sporu, dohodly se smluvní strany podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění, že veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a nebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. IČ:27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, repliky breitling založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti a to ve formě Řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu rozhodčího řízení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
V případě vzniku platební neschopnosti odběratele se veškeré pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014, nahrazují Všeobecné podmínky vydané dříve a jsou platné do vydání jejich nové úpravy.V Brně, dne 31. prosince 2013